Uchwała nr XXII/215/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 22 grudnia 2020w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowa Wieś WielkaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 87 ust. 1 i 4 i art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/215/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 22 grudnia 2020


w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 87 ust. 1 i 4 i art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Nowa Wieś Wielka o równoważnej liczbie mieszkańców 6758, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Brzoza, obejmującą następujące miejscowości: Nowa Wieś Wielka, Dziemionna, Januszkowo, Brzoza, Olimpin.
   2. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
   3. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – część graficzna.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego.
 
Uzasadnienie

Aglomerację Nowa Wieś Wielka tworzy 5 miejscowości: Nowa Wieś Wielka, Dziemionna, Januszkowo, Brzoza i Olimpin, z których każda posiada system kanalizacyjny odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Brzoza. Nie planuje się w nadchodzących latach skanalizowania innych obszarów na terenie gminy, nieposiadających obecnie systemu kanalizacyjnego. Obecnie na terenie aglomeracji długość istniejącej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 39,95 km, natomiast długość kanalizacji tłocznej to 13,54 km. Do istniejącej sieci kanalizacyjnej trafiają ścieki przemysłowe odpowiadające ładunkowi 0 RLM. Nie planuje się przyłączenia nowych zakładów przemysłowych. Na terenie aglomeracji nie ma zlokalizowanych miejsc noclegowych (dla osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji). Ścieki z aglomeracji po oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków będą trafiały do rowu w zlewni Kanału Nowonoteckiego, będącym dopływem rzeki Noteć, będącej bezpośrednim dopływem rzeki Warta, zlokalizowanej w zlewni Odry. Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków: 18,0247 E 53,0171 N. Przepustowość maksymalna istniejącej oczyszczalni ścieków wynosi 2400 m3/d. Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni z terenu aglomeracji wyniesie: 1620 m3/d. Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni kształtują się następująco:
·         BZT5  - 9,83 [mgO2/l]
·         ChZTCr – 59,60 [mgO2/l]
·         Zawiesina ogólna – 9,82 [mg/l]
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 6666. Na terenie aglomeracji występują indywidualne systemy oczyszczania ścieków w liczbie 1 oraz 22 zbiorniki bezodpływowe, skąd ścieki wozami asenizacyjnymi trafiają na oczyszczalnię. Planowana łączna Równoważna Liczba Mieszkańców w aglomeracji wyniesie 6758 RLM. Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowa Wieś Wielka stanowiły miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 
Na terenie aglomeracji znajdują się ujęcia wód podziemnych w miejscowościach:
-          Nowa Wieś Wielka:
-          Studnia nr 1 zlokalizowana na działce ew. nr 158/9 obręb ew. Nowa Wieś Wielka. Ujęcie o głębokości h = 83,0 m i wydajności eksploatacyjnej Q = 104,0 m3/h przy depresji s = 5,3 m.
-          Studnia nr 2 zlokalizowana na działce ew. nr 158/10 obręb ew. Nowa Wieś Wielka. Ujęcie o głębokości h = 85,0 m i wydajności eksploatacyjnej Q = 115,0 m3/h przy depresji s = 5,3 m.
Pozwolenie wodnoprawne: OŚ-V.6341.1.68.2015 z dnia 2 listopada 2015 r. wydane przez Starostę Bydgoskiego, ważne do 1 listopada 2025 r.
Ujęcie wody posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej w granicach istniejącego wspólnego ogrodzenia o wymiarach 90,9 m x 55,0 m x 85,6 m x 56,0.
Decyzja ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej, znak: BD.ZUZ.1.4100.184.1.2018.PK, wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu z dnia 17 lutego 2020 r., ważna do czasu likwidacji ujęcia wód:
-          Brzoza:
-          Studnia nr 2 zlokalizowana na działce ew. nr 57/5 obręb ew. Brzoza. Ujęcie o głębokości h = 79,0 m i wydajności eksploatacyjnej Q = 103,0 m3/h przy depresji s = 1,2 m.
-          Studnia nr 1 zlokalizowana na działce ew. nr 57/6 obręb ew. Brzoza. Ujęcie o głębokości h = 74,0 m, która może być eksploatowana w ramach zasobów studni nr 2 z wydajnością Q = 90,0 m3/h przy depresji s = 1,5 m.
Pozwolenie wodnoprawne: OŚ-V.6341.1.69.2015 z dnia 2 listopada 2015 r. wydane przez Starostę Bydgoskiego, ważne do 1 listopada 2025 r.
Ujęcie wody posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej wyznaczoną przez istniejące ogrodzenie o wymiarach 114,0 m x 21,0 m x 116,0 m x 8,53 m x 61,6 m x 38,8 m.
Decyzja ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej znak: BD.ZUZ.1.4100.184.2.2018.PK wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu z dnia 17 lutego 2020 r., ważna do czasu likwidacji ujęcia wody.
Ujęcia wody posiadają strefy ochrony bezpośredniej wyznaczone przez ogrodzenia nieruchomości, na których ujęcia się znajdują.
Na obszarze aglomeracji nie został dotąd ustanowiony żaden obszar ochronny zbiorników wód śródlądowych.
Na terenie aglomeracji Nowa Wieś Wielka zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.):
-          Obszar chronionego krajobrazu: Łąki Nadnoteckie - uchwała nr XVI/141/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Nowa Wielka Obszaru Chronionego Krajobrazu pod nazwą "Łąki Nadnoteckie" (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 czerwca 2000 r. Nr 26 poz. 241).
-          Pomnik przyrody: drzewo: Dąb szypułkowy - Quercus robur - rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz.Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r. nr 15, poz. 120).
Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem urzędowych nazw miejscowości.
Obszar i przebieg granic przedmiotowej aglomeracji określono na mapie w skali 1:10 000, która stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. poz. 1586), granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych działek ewidencyjnych - zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania.
Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.
Rada Gminy Nowa Wieś Wielka podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu przez Wójta Nowej Wsi Wielkiej z właściwymi organami administracji publicznej.-------------------------------------------
[1] Dz.U. z 2020 r. poz. 1378,
[2] Dz.U. z 2020 r. poz. 695, 782, 875 i 1378.

Z1 - Opis Aglomeracji (179kB) pdf

Z2 - Obszar Aglomeracji (11255kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (5 stycznia 2021, 11:04:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72