Uchwała nr XXII/219/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 22 grudnia 2020w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 10 ust. 2, 2a, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/219/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 22 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 10 ust. 2, 2a, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
 
 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 10 ust. 2, 2a, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, w celu realizacji których Wójt opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii bierze się pod uwagę cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia, jak również uwzględnia się działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną prowadzoną w szkołach i placówkach systemu oświaty. Następnie Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwala rada gminy. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie przez jednostkę wskazaną w programie.

-------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2020 r. poz. 1378,

Załącznik - GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021 (70kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (5 stycznia 2021, 11:16:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60