Uchwała nr XXII/223/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 22 grudnia 2020w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r.Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz § 60 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/223/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 22 grudnia 2020


w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz § 60 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 3045 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r., stanowiące:
1) załącznik Nr 1 - plan pracy Komisji Rewizyjnej,
2) załącznik Nr 2 - plan pracy Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji,
3) załącznik Nr 3 - plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego,
4) załącznik Nr 4 - plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
5) załącznik Nr 5 - plan pracy Komisji Budżetu, Planowania  i Finansów,
6) załącznik Nr 6 - plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego,
7) załącznik Nr 7 - plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

Uzasadnienie
Zgodnie z § 60 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka komisje stałe działają na podstawie rocznych planów pracy, które przedkładają Radzie Gminy do zatwierdzenia.-------------------------------
[1]Dz.U. z 2020 r. poz. 1378,
[2]Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5995.

Załącznik Nr 1 - plan pracy Komisji Rewizyjnej, (35kB) word

Załącznik Nr 2 - plan pracy Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji (13kB) word

Załącznik Nr 3 - plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (18kB) word

Załącznik Nr 4 - plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (17kB) word

Załącznik Nr 5 - plan pracy Komisji Budżetu, Planowania i Finansów (15kB) word

Załącznik Nr 6 - plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego (15kB) word

Załącznik Nr 7 - plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (37kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (5 stycznia 2021, 11:28:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83