Zarządzenie nr 37/13WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 lipca 2013w sprawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”.

Zarządzenie nr 37/13
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 lipca 2013


w sprawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 574) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. W celu oceny deklaracji uczestnictwa i formularzy zgłoszeniowych złożonych w ramach projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, powołuję Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, w składzie:
1) Pan Piotr Łęgowski – koordynator projektu,
2) Pan Szymon Giżycki – asystent koordynatora projektu,
3) Pani Dorota Lisiak – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
4) Pani Karina Śpiewak – przedstawiciel Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.
 
§ 3. 1. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu (beneficjentów ostatecznych) „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, o którym mowa w § 1.
 
§ 4. Zarządzenie obowiązuje w okresie realizacji oraz utrzymania trwałości Projektu.
 
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Treść Zarządzenia nr 37/13 z dnia 30 lipca 2013 r. - plik do pobrania (97kB) word

Załącznik do Zarządzenia 37/13 - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” - plik do pobrania (121kB) word

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Deklaracja Uczestnictwa - plik do pobrania (61kB) word

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania (87kB) word

Oświadczenie o dochodach netto na osobę w gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający dzień złożenia deklaracji uczestnictwa i formularza zgłoszeniowego w projekcie pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś (57kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (31 lipca 2013, 11:44:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68556