Zarządzenie nr 44/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 20 czerwca 2014w sprawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”.

Zarządzenie nr 44/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 20 czerwca 2014


w sprawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 574 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W celu oceny deklaracji uczestnictwa i formularzy zgłoszeniowych złożonych w ramach projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, powołuję Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, w składzie:
1) Piotr Łęgowski – koordynator projektu,
2) Łukasz Michalik – asystent koordynatora projektu,
3) Dorota Lisiak – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
4) Karina Śpiewak – przedstawiciel Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.

§ 3.1. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu (beneficjentów ostatecznych) „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”.
2. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, o którym mowa w § 1.

§ 4. Dotychczasowe deklaracje uczestnictwa i formularze zgłoszeniowe zachowują moc.

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (20 czerwca 2014, 20:59:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1626