Zarządzenie nr 76/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 5 grudnia 2019w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy, w drodze przetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, pod urządzenia fotowoltaiczne

Zarządzenie nr 76/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 5 grudnia 2019


w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy, w drodze przetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, pod urządzenia fotowoltaiczne


   Na podstawie  art. 35 ust. 1, ust. 1b i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.[1]) oraz uchwały  Nr X/99/19 Rady Gminy Nowa Wieś  Wielka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Dąbrowie Wielkiej, zarządzam, co następuje:
   
    § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy, w drodze przetargowej,  stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, pod urządzenia fotowoltaiczne, wymienionych w wykazie do zarządzenia.
 
   § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ul. Ogrodowej 2 oraz w sołectwie położenia nieruchomości, a  ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu  lokalnym oraz opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka www.bip.nowawieswielka.pl.
 
    §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 


Załącznik (31kB) word
 
   


[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 i z 2019 r. poz. 270,   492, 801,1309,1589. 1716 i 1924


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 stycznia 2020, 13:04:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212