Zarządzenie nr 78/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 10 grudnia 2019w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowiska dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej

Zarządzenie nr 78/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 10 grudnia 2019


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowiska dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej


   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. 1. Zatwierdzam konkurs przeprowadzony w dniu 5 grudnia 2019 r. na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej, na podstawie zarządzenia Nr 74/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko  dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej - znak:RO-I.0050.74.2019, w wyniku którego wyłonionym kandydatem została Pani Agata Rafińska.

   2. Z dniem 1 stycznia 2020 r. powierzam stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej Pani Agacie Rafińskiej, na okres 5 lat,  tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
 
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 stycznia 2020, 13:08:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226