Zarządzenie nr 79/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 10 grudnia 2019w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży udziału części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Prądocinie

Zarządzenie nr 79/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 10 grudnia 2019


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży udziału części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Prądocinie


   Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.[1])  zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W związku z zawartą w dniu  4 grudnia 2019 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przed notariuszem Krzysztofem Januszem Leszczyńskim, umową sprzedaży oraz warunkową umową sprzedaży (Repertorium A numer 4903/2019), udziału wynoszącego 1/22 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 130/23, o powierzchni 0,1683 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00181961/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Prądocin, w gminie Nowa Wieś Wielka, nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży udziału w części  prawa  użytkowania wieczystego  tej  nieruchomości.
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Nieruchomość  oznaczona  jako działka ewidencyjna numer 130/23 o powierzchni 0,1683 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Prądocin, w gminie Nowa Wieś Wielka,  dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00181961/3, położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania Prądocin VI, uchwalonym  uchwałą Nr XXVIII/291/05  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 września 2005 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 22, poz. 335), na  cele  drogi dojazdowej  - pieszojezdni,  symbol w planie KDX.
Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.
W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu przy sprzedaży prawa  użytkowania wieczystego udziału w  tej  nieruchomości jest uzasadnione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 i z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 stycznia 2020, 13:09:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232