Zarządzenie nr 80/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 11 grudnia 2019w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Przedszkolu Samorządowemu ”Jarzębinka” budynku przedszkola 6-cio oddziałowego „Jarzębinka” w Brzozie

Zarządzenie nr 80/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Przedszkolu Samorządowemu ”Jarzębinka” budynku przedszkola 6-cio oddziałowego „Jarzębinka” w Brzozie


          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:
 
      §1. Przekazuję do bezpłatnego używania Przedszkolu Samorządowemu „Jarzębinka”   w Brzozie do czasu, w którym Przedszkole Samorządowe będzie jednostką organizacyjną Gminy, budynek przedszkola 6-cio oddziałowego w Brzozie o wartości 7.995.883,24 zł (siedem_milionów_dziewięćset_dziewięćdziesiąt_pięć_tysięcy_osiemset_osiemdziesiąt_trzy_złote 24/100) wraz z wyposażeniem o wartości 388.193,99 zł, (trzysta_osiemdziesiąt_osiem_tysięcy_sto_dziewięćdziesiat_trzy_złote 99/100).
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Uzasadnienie
 
W latach 2017-2018 była realizowana inwestycja pn. „Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6, 59/8,59/12,58/6,86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka”, która po końcowym rozliczeniu nakładów finansowych poniesionych na powstanie nowego obiektu środków trwałych - budynku przedszkola w Brzozie - zostanie formalnie przekazana Przedszkolu Samorządowemu ”Jarzębinka” do bezpłatnego używania   w formie dokumentów „PT”- przekazanie środka trwałego.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 stycznia 2020, 13:11:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219