Zarządzenie nr 81/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 27 grudnia 2019w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 81/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 27 grudnia 2019


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz  § 12 pkt 4 uchwały  Nr IV/20/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  20 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019, zarządzam co następuje:
             
     § 1.Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr IV/20/2018 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia  2018 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY  pozostają bez zmian i wynoszą 57.262.784,53 zł,          
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 17.299.426,73 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.195.780,26 zł,   w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                                 100.000,00 zł
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                          1.055.780,26zł,                        4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące po  zmianach   wynoszą   56.067.004,27 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  pozostają bez zmian i wynoszą 64.811.179,00 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 49.779.399,98 zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą    22.173.175,85 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.538.777,69 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  432.279,24 zł,
10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 15.031.779,02 zł,  w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 15.031.779,02 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                                                43.000,00 zł,
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi                            103.439,00  zł.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                             

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 stycznia 2020, 13:13:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233