Zarządzenie nr 1/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 2 stycznia 2020w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania: a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, c) pomocy społecznej

Zarządzenie nr 1/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 2 stycznia 2020


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania: a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, c) pomocy społecznej


Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz uchwały nr X/104/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r., zarządzam, co następuje:

   § 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania:
a)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
c)  pomocy społecznej.
2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowią załączniki nr 1, nr 2 i nr 3.
    § 2. Wyznaczam termin składania ofert do dnia 30 stycznia 2020 r.
   § 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Wielka, stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka
i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego określony jest w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057 ze zm.).
 
   § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 stycznia 2020, 13:24:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 216