Zarządzenie nr 2/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 2 stycznia 2020w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i pomocy społecznej

Zarządzenie nr 2/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 2 stycznia 2020


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i pomocy społecznej


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz uchwały nr X/104/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r., zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Powołuję komisję w składzie:
1) Krzysztof Nowacki – przewodniczący, radca prawny w Urzędzie Gminy Nowa Wieś   Wielka,
2) Małgorzata Murawska – wiceprzewodnicząca, inspektor w  Referacie Budżetu
i Finansów Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,
3) Anna Bialik-Pieszak – członek, inspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,
4) Mateusz Górski – członek, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szabla Brzoza”, przedstawiciel organizacji pozarządowych,
5) Bogumiła Jankowska – członek, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej, przedstawiciel organizacji pozarządowych.
 
    § 2. Zobowiązuję komisję do przeprowadzenia oceny konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i pomocy społecznej.
 
   § 3. Komisja dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert i przekaże wnioski Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Uzasadnienie
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wraz z przepisami wykonawczymi szczegółowo reguluje tryb udzielania oraz określa wzory ofert umów i sprawozdań z realizacji zadań szeroko określonej sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy. W celu zlecenia zadań i udzielenia dotacji na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, powołana komisja konkursowa ma za zadanie przeprowadzić procedurę konkursową, dokonać oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert i przedstawić wnioski Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 stycznia 2020, 13:25:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206