Zarządzenie nr 3/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 2 stycznia 2020w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 r.

Zarządzenie nr 3/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 2 stycznia 2020


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 r.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) zarządzam, co następuje:

   § 1. Powołuję komisję w składzie:
1) Krzysztof Nowacki – przewodniczący, radca prawny w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,
2) Magdalena Szal – wiceprzewodnicząca, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Nowa Wieś Wielka,
3) Anna Bialik-Pieszak – członek, inspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,
4) Małgorzata Murawska – członek, inspektor w  Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 2. Zobowiązuję komisję do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

   § 3. Komisja dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert i przekaże wnioski Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie wskazuje podstawy i zasady udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Komisja konkursowa ma za zadanie przeprowadzić procedurę konkursową, dokonać oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert i przedstawić wnioski Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 stycznia 2020, 13:27:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207