Zarządzenie nr 5/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 14 stycznia 2020w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w drodze przetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 5/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 14 stycznia 2020


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w drodze przetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka


   Na podstawie  art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.[1]) oraz uchwały  Nr XI/106/19 Rady Gminy Nowa Wieś  Wielka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości gminnych położonych  w Nowej Wsi Wielkiej, zarządzam, co następuje:
   
    § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w drodze przetargowej,  stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, wymienionych w wykazie do zarządzenia.
 
   § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ul. Ogrodowej 2, a  ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu  lokalnym oraz opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka www.bip.nowawieswielka.pl.
 
    §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 
 
   

Załącznik (32kB) word
[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 i z 2019 r. poz. 270,   492, 801,1309,1589. 1716 i 1924


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 stycznia 2020, 13:33:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248