Zarządzenie nr 6/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 17 stycznia 2020w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 55/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Zarządzenie nr 6/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 17 stycznia 2020


w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 55/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki


   Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.[1]) oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1 uchylam zarządzenie Nr 55/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu 3 grudnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, która wprowadziła art. 39a, określający sposób obliczenia zwracanych rodzicom lub opiekunom kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub do przedszkola. Zgodnie z tą nowelizacją został wprowadzony wzór, przy pomocy którego jest wyliczany koszt jednorazowego przewozu. Dotychczas nie było jednolitych kryteriów, na podstawie których samorząd zobowiązany był do wyliczenia wysokości kwoty zwracanej rodzicom w związku z kosztami, jakie ponoszą, dowożąc dziecko niepełnosprawne do szkoły lub przedszkola.


[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815,


[2]Dz.U. z 2019 r. poz. 1680, 1818, 2197 i 2248.


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 stycznia 2020, 13:34:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250