Zarządzenie nr 7/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 20 stycznia 2020w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 7/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 20 stycznia 2020


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka


 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.[1]), art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2019r. poz. 730 z późn. zm.[2]) oraz uchwały Nr VII/70/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz.3132), zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 36/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka (znak: RO-I.0050.36.2018 ze zm.) w § 2 ust.1 wprowadzam następujące zmiany:
 
1)     pkt 15 otrzymuje brzmienie:
 
„15) Agata Łukasiak – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Wsi Wielkiej, członek Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminny Nowa Wieś Wielka”,
 
2)     uchyla się pkt 18,
 
3)     pkt 20 otrzymuje brzmienie:
 
„20) Anna Wieloszyńska- asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,”.    


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
UZASADNIENIE

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Agata Rafińska w dniu 02 stycznia 2020r. złożyła pismo z prośbą o wykreślenie z listy członków Zespołu Interdyscyplinarnego w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowej Wsi Wielkiej w piśmie z dnia 16 stycznia 2020r. w związku ze zmianami kadrowymi w Ośrodku oddelegował do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym na innym stanowisku pracy Annę Wieloszyńską oraz Agatę Łukasiak.
 


[1] Dz.U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815


[2] Dz.U. z 2019r. poz. 730 i 1818.
 


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 stycznia 2020, 13:36:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253