Zarządzenie nr 10/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 21 stycznia 2020w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

Zarządzenie nr 10/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 21 stycznia 2020


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej


Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz § 10 ust.5  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/112/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej zarządzam, co następuje:
 

   § 1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
   § 2. Zobowiązuję dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej do zapoznania pracowników GOPS z treścią Regulaminu.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 stycznia 2020, 13:40:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283