Zarządzenie nr 13/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 stycznia 2020w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

Zarządzenie nr 13/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 stycznia 2020


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/102/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
   § 2. Zobowiązuję dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej do zapoznania pracowników ŚDS z treścią Regulaminu.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (21 lutego 2020, 11:42:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 358