Zarządzenie nr 21/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 3 marca 2020w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Nowej Wsi Wielkiej

Zarządzenie nr 21/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 3 marca 2020


w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Nowej Wsi Wielkiej


     Na podstawie art. 13 ust. 1, art.  37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz  art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65  ze zm.[1]), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości     (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), oraz uchwały Nr XI/106/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych  położonych w Nowej Wsi Wielkiej, zarządzam, co następuje:
 
    § 1. Przeprowadzam w dniu 8 kwietnia 2020 r. o godz. 1100 przetarg ustny nieograniczony na zbycie  nieruchomości  niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Wielka, w gminie Nowa Wieś Wielka, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka,  oraz ustalam  cenę wywoławczą oraz wysokość wadium jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2.1. Wyznaczam Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1, w składzie:
 
1) Ryszard  Ładziński              -  przewodniczący,
2) Elżbieta Jankowska             -  z-ca przewodniczącego,
3) Roman Paciorek                  -  członek,
4) Małgorzata Murawska          -  członek,
5) Elżbieta Lisiecka                 -  członek.      
 
       2. Członkowie Komisji składają oświadczenie, którego wzór jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.
 
   § 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu Komisja wykonuje w składzie co najmniej 3 osobowym. 
 
   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
  Załącznik Nr 1 (38kB) word

  Załącznik Nr 2 (23kB) word


[1] Dz. U. z 2020 poz. 284


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (27 marca 2020, 12:29:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61