Zarządzenie nr 2/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 25 lutego 2020w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej

Zarządzenie nr 2/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 25 lutego 2020


w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej


   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; z późn. zm.), zarządzam co następuje:
 
 
 
   § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej, powołuję komisję przetargową w składzie:
 
1)     Sławomir Silecki              - kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury
  Komunalnej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,  przewodniczący,
2)     Roberto Krzyżanowski     - inspektor ds. dróg i infrastruktury komunalnej w Urzędzie
                                                   Gminy Nowa Wieś Wielka, zastępca przewodniczącego,  
3)     Janusz Marczak                - inspektor ds. inwestycji i remontów w Urzędzie Gminy Nowa  
  Wieś Wielka, członek,
4)     Anita Wysota                   - gł. specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
  Nowa Wieś Wielka, sekretarz.           
 
   § 2. Zobowiązuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ustawą - Prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz do przedstawienia materiałów w sprawie postępowania - w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
 
   § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (27 marca 2020, 12:51:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95