Zarządzenie nr 32/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 12 maja 2020w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy, w drodze przetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, pod uprawy rolne

Zarządzenie nr 32/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 12 maja 2020


w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy, w drodze przetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, pod uprawy rolne


 
   Na podstawie  art. 35 ust. 1, ust. 1b i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.[1]) oraz uchwały  Nr XV/146/20 Rady Gminy Nowa Wieś  Wielka z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących mienie komunalne Gminy w drodze przetargu, zarządzam, co następuje:
   
    § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych, przeznaczonych do dzierżawy, w drodze przetargowej,  stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka,  wymienionych w wykazie do zarządzenia.
 
   § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ul. Ogrodowej 2, a  ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu  lokalnym oraz opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka www.bip.nowawieswielka.pl.
 
   §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 
 
   
 


Załącznik (32kB) word[1] Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 471 i 782


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (22 maja 2020, 13:10:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418