Zarządzenie nr 50/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 24 czerwca 2020w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 258/7, położonej w Olimpinie

Zarządzenie nr 50/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 258/7, położonej w Olimpinie


Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W związku z zawartą w dniu 23 czerwca 2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przed notariuszem Emilią Chojnowską, warunkową umową sprzedaży (Repertorium A numer 3146/2020),  nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna  numer 258/7, o powierzchni 0,1042 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Olimpin, w gminie  Nowa Wieś Wielka,  dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  Nr BY1B/00082907/3, nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży  tej  nieruchomości.
 
   § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Nieruchomość, oznaczona  jako działka  ew. nr  258/7,  o pow. 0,1042 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Olimpin,  w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00082907/3, będąca przedmiotem sprzedaży, położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Olimpin”, uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/288/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 4 lipca 2005 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 118 poz. 2031), na cele  zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej (symbol w planie 15MN).
Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.
W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu ww. nieruchomości jest uzasadnione.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Dz. U.  z 2020 r. poz. 284, poz. 471 i poz. 782


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (7 lipca 2020, 12:17:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 297