Zarządzenie nr 51/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 24 czerwca 2020w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 51/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Na podstawie art. 9g ust. 2, art. 91d punkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Powołuję komisje egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych, którzy złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, w składach osobowych ustalonych w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
 
   § 2. 1. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających  uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnej przez poszczególnych jej członków (np. choroba), uczestnictwo osoby zastępującej nieobecnego członka komisji w jej pracach uzależnione jest od przedłożenia imiennego upoważnienia wystawionego w formie pisemnej przez organ wskazujący swojego przedstawiciela do prac  w komisji.
   2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 należy przedłożyć w dniu przeprowadzenia egzaminu, najpóźniej przed rozpoczęciem prac komisji.
 
   § 3. Ustalam wynagrodzenie dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej w wysokości 200,00 zł brutto.
 
   § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowa Wieś Wielka. 
 
   § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Nauczyciele kontraktowi, którzy odbyli staż określony ustawą z dnia 26 stycznia   1982 r. Karta Nauczyciela, mogą złożyć wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Podjęcie czynności związanych z przeprowadzenia przedmiotowych postępowań jest wynikiem złożenia przez dwoje nauczycieli kontraktowych wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Zgodnie z art. 91 d punkt 2 ustawy Karta Nauczyciela komisje egzaminacyjne powołuje Wójt Gminy w składach przewidzianym w art. 9g ust. 2 ww. ustawy.
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 51 /20
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia  24.06.2020 r.
 
 
Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Juszczyk-Lesiewicz,  nauczyciela Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego:
 
 
1. Leszek Latosiński                                      - przewodniczący
2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Iwona Moskal                                           - dyrektor
4. Małgorzata   Ossendowska                        - ekspert
5. Katarzyna Borkowska                                - ekspert
 
 
 
Posiedzenie komisji egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 08 lipca 2020 r. o godzinie 1000 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Ogrodowa 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 51 /20
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia  24.06.2020 r.
 
 
Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Szymona Górnego,  nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego:
 
 
1. Leszek Latosiński                                      - przewodniczący
2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Justyna Łukaszewicz                                 - dyrektor
4. Katarzyna Borkowska                                - ekspert
5. Małgorzata   Ossendowska                         - ekspert
 
 
 
Posiedzenie komisji egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 08 lipca 2020 r. o godzinie 1130 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Ogrodowa 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (7 lipca 2020, 12:19:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 314