Zarządzenie nr 54/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 29 czerwca 2020w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany, stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 54/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany, stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka


Na podstawie  art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.[1]) oraz uchwały  Nr XVI/154/20  Rady Gminy Nowa Wieś  Wielka z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej  położonej w Prądocinie, zarządzam, co następuje:
   
    § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany,  stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, wymienionej w wykazie
do zarządzenia.
 
   § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ul. Ogrodowej 2, a  ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu  lokalnym oraz opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka www.bip.nowawieswielka.pl.
 
    §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 
 
   
 
 
  Załącznik (30kB) word
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Dz. U.  z 2020 r. poz. 284, poz. 471 i poz. 782


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (4 sierpnia 2020, 09:53:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201