Zarządzenie nr 11/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 20 lipca 2020w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie polecenia wykonywania pracy w systemie zdalnym pracownikom Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 11/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 20 lipca 2020


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie polecenia wykonywania pracy w systemie zdalnym pracownikom Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 
 
   § l. W zarządzeniu Nr 4/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie polecenia wykonywania pracy w systemie zdalnym pracownikom Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, Znak:RO-I.120.4.2020, w § l pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) Agata Panfil – Inspektor ds. funduszy zewnętrznych.”. 
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 


[1]Dz.U. poz. 567, 568, 695, 875 i 1086.


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (4 sierpnia 2020, 10:03:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205