Zarządzenie nr 59/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 13 sierpnia 2020w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w okręgu wyborczym Nr 12 dla wyboru jednego radnego zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.

Zarządzenie nr 59/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 13 sierpnia 2020


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w okręgu wyborczym Nr 12 dla wyboru jednego radnego zarządzonych na dzień 18 października 2020 r.


 
   Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w związku z zarządzeniem Nr 169/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3977) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W związku z zarządzonymi na dzień 18 października 2020 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, wyznaczam na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka:
1)     miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych – tablice informacyjne w sołectwach wg załącznika do zarządzenia,
2)     miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych:
       a)     słup ogłoszeniowy w Nowej Wsi Wielkiej usytuowany przy Gminnym Ośrodku Kultury,
       b)     słup ogłoszeniowy w Brzozie usytuowany przy budynku gminnym na ul. Przemysłowej.
 
   § 2. 1. Plakaty komitetów wyborczych należy umieszczać w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód.         
2. Plakaty, hasła i inne materiały wyborcze lub urządzenia ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. W przypadku nieusunięcia ich przez zobowiązanych zostaną one usunięte na ich koszt.
 
   § 3. Wykazy miejsc, o których mowa w § 1  zostaną podane do  publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.nowawieswielka.pl.
 
   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (27 sierpnia 2020, 13:34:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236