Zarządzenie nr 61/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 18 sierpnia 2020w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 61/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 18 sierpnia 2020


w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Wprowadzam Regulamin dowożenia uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 43/12 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu dowożenia do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli obowiązujący na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik (79kB) word  

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (27 sierpnia 2020, 13:36:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321