Zarządzenie nr 63/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 8 września 2020w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 106/46, położonej w Kobylarni

Zarządzenie nr 63/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 8 września 2020


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 106/46, położonej w Kobylarni


Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W związku z zawartą w dniu 23 czerwca 2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przed notariuszem Marcinem Paradowskim, warunkową umową sprzedaży (Repertorium A numer 3789/2020),  nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna  numer 106/46, o powierzchni 0,1056 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Kobylarnia, w gminie  Nowa Wieś Wielka,  dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  Nr BY1B/00112924/8, nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży  tej  nieruchomości.
 
   § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Nieruchomość, oznaczona  jako działka  ew. nr  106/46,  o pow. 0,1056 ha, położona  w obrębie ewidencyjnym Kobylarnia,  w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00112924, będąca przedmiotem sprzedaży, położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Kobylarnia, gm.  Nowa Wieś Wielka, uchwalonym  uchwałą Nr XXVII/223/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2001 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 41, poz. 844), na cele  zabudowy jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami (symbol w planie 65 MN/U).
Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.
W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu ww. nieruchomości jest uzasadnione.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Dz. U.  z 2020 r. poz. 284, poz. 471 i poz. 782


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (18 września 2020, 14:01:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71