Zarządzenie nr 64/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 8 września 2020w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r., wydatków na finasowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej

Zarządzenie nr 64/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 8 września 2020


w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r., wydatków na finasowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713), uchwały Nr XL/392/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,  zarządzam,  co następuje:
 
   § 1. Przystępuję z dniem 8 września 2020 r. do opracowania projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok.
 
   § 2. Ustalam wskaźniki wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r. oraz wydatki na finansowanie inwestycji i wysokość rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
   § 3. Zobowiązuję   kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka do opracowania i przedłożenia Skarbnikowi Gminy, w  terminie do 30 września  2020 r., projektów planów rzeczowo –finansowych na  2021 r., opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr  XL/392/10 Rady  Gminy  Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac  nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości  materiałów informacyjnych towarzyszących  projektowi budżetu.
   
   § 4. Zobowiązuję  Skarbnika Gminy do przedłożenia Wójtowi Gminy w terminie do 16 października 2020 r., zbiorczych zestawień planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz planu przychodów i rozchodów budżetowych na 2021 r.
 
   § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownikom komórek organizacyjnych  Urzędu Gminy.
  
   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (18 września 2020, 14:03:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69