Zarządzenie nr 68/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 28 września 2020w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 68/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 28 września 2020


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz  § 12 pkt 4 uchwały  Nr XII/119/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  17 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020, zarządzam  co następuje:
             
     § 1.Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XII/119/2019 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY  kwotę 58.591.003,16 zł zastępuje się kwotą 60.265.895,64 zł,          
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 18.276.406,05 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 508.669,57 zł,  w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                                 152.441,47 zł
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                                 356.228,10zł,           
4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące po  zmianach   wynoszą   59.757.226,07 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI   59.869.003,16 zł zastępuje się kwotą 61.543.895,64 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 53.290.883,99 zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą     23.745.783,93 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 3.265.577,02 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  709.634,26 zł,
10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 8.253.011,65 zł,  w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 8.253.011,65 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                                               130.000,00 zł,
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa po zmianach wynosi                                          110.000,00  zł.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                             

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (23 października 2020, 13:02:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40