Zarządzenie nr 69/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 28 września 2020w sprawie powołania koordynatora projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie, nr 11/1/LOWE/BYD/2020-00

Zarządzenie nr 69/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 28 września 2020


w sprawie powołania koordynatora projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie, nr 11/1/LOWE/BYD/2020-00


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.[1]) oraz uchwały Nr XIX/189/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Nowa Wieś Wielka, zarządzam co następuje:
 
§ l. 1. Powołuję Panią Irenę Jędrusik na koordynatora projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie, nr 11/1/LOWE/BYD/2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Funkcja koordynatora zachowuje ważność na czas realizacji przedsięwzięcia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
UZASADNIENIE
Gmina Nowa Wieś Wielka otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia  Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie w ramach Programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój 2014-2020.
Beneficjentem w/w przedsięwzięcia jest Gmina Nowa Wieś Wielka, realizatorem natomiast Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą ul. Powstańców Wielkopolskich 31, 86-061 Brzoza.
W dniu 22 września 2020 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIX/189/20  sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Nowa Wieś Wielka.
Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 porozumienia, o którym mowa w w/w uchwale Rady Gminy, koordynatora LOWE powołuje organ prowadzący szkołę. W związku z powyższym, na koordynatora LOWE Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka powołuje Panią Irenę Jędrusik  –zatrudnioną w Szkole Podstawowej w Brzozie, pełniącą funkcję wicedyrektora  Szkoły Podstawowej.
 


[1] Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.
 


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (23 października 2020, 13:04:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42