Zarządzenie nr 71/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 5 października 2020w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 71/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 5 października 2020


w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 8 ust. 1 pkt 1 i § 9  Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/203/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie   ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 6 kwietnia 2017 r. poz. 1514 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Przyznaję nagrody Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka następującym nauczycielom:
1)  Pani Małgorzacie Lisieckiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, w wysokości 4.800,00 zł brutto,
2) Pani Krystynie Królikowskiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, w wysokości 4.800,00 zł brutto,
3)  Pani Elżbiecie Głowackiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, w wysokości 4.800,00 zł brutto,
4) Pani Aleksandrze Ciesielskiej-Sikora – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, w wysokości 4.800,00 zł brutto,
5)  Pani Marcie Nogalskiej – nauczycielowi Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej, w wysokości 4.800,00 zł brutto,
6)  Pani Krystynie Kubickiej – nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, w wysokości 4.800,00 zł brutto.
 
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.
  
   § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (23 października 2020, 13:06:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43