Zarządzenie nr 74/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 6 października 2020w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 25/14, położonej w Kobylarni

Zarządzenie nr 74/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 6 października 2020


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 25/14, położonej w Kobylarni


Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W związku z zawartą w dniu 5 października 2020 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przed notariuszem Andrzejem Barabaszem, warunkową umową sprzedaży (Repertorium A numer 10883/2020),  nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna  numer 25/14, o powierzchni 0,1354 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Kobylarnia, w gminie  Nowa Wieś Wielka,  dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  Nr BY1B/00056673/2, nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży  tej  nieruchomości.
 
   § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Nieruchomość, oznaczona  jako działka  ew. nr  25/14,  o pow. 0,1354 ha, położona  w obrębie ewidencyjnym Kobylarnia,  w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00056673/2, będąca przedmiotem sprzedaży, położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego  „Kobylarnia  III”, uchwalonym  uchwałą Nr XIII/103/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 września 2007 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 135, poz. 2065), na cele zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej (symbol w planie 3 MN).
Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.
W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu ww. nieruchomości jest uzasadnione.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Dz. U.  z 2020 r. poz. 284, poz. 471 i poz. 782


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (23 października 2020, 13:11:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39