Zarządzenie nr 76/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 7 października 2020w sprawie nieodpłatnego przekazania Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej – sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz ekranu multimedialnego z rzutnikiem Avtek Video 300P zakupionego w ramach projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka”

Zarządzenie nr 76/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 7 października 2020


w sprawie nieodpłatnego przekazania Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej – sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz ekranu multimedialnego z rzutnikiem Avtek Video 300P zakupionego w ramach projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka”Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Przekazuję do bezpłatnego używania  Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej do czasu, w którym Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej będzie jednostką organizacyjną Gminy:
 - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w ilości 20 sztuk o wartości 43.222,20 zł (słownie złotych: czterdzieści_trzy_tysiace_dwieście_dwadzieścia_dwa 20/100)
- ekran multimedialny z rzutnikiem Avtek Video 300P o wartości 4.243,50 zł  (słownie złotych: cztery_tysiące_dwieście_czterdzieści_trzy 50/100). 
Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”.
 
                                                                                                                  
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (23 października 2020, 13:17:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42