Zarządzenie nr 84/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 5 listopada 2020w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 84/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 5 listopada 2020


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok


      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz  § 12 pkt 4 uchwały  Nr XII/119/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020, zarządzam   co następuje:
             
    § 1.Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
   § 2. W uchwale Nr XII/119/2019 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY  kwotę 63.982.909,71 zł zastępuje się kwotą 63.982.514,71 zł,          
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 18.385.375,02 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.883.669,57 zł,  w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                     590.285,47 zł
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje      3.293.384,10zł             
4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące po  zmianach   wynoszą   60.099.845,14 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI   65.260.909,71 zł zastępuje się kwotą 65.261.514,71 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 54.130.301,40 zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą     23.734.840,51 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 4.008.754,38zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  711.356,26 zł,
10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 11.131.213,31 zł,  w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 11.131.213,31 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi         100.000,00 zł,
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa po zmianach wynosi   110.000,00  zł.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                             

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (27 listopada 2020, 10:24:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107