Zarządzenie nr 86/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 23 listopada 2020w sprawie przekazania w administrowanie obiektów „Boisko sportowe w Nowej Wsi Wielkiej” oraz „Zaplecze socjalne dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej” położonych przy Alei Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej

Zarządzenie nr 86/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 23 listopada 2020


w sprawie przekazania w administrowanie obiektów „Boisko sportowe w Nowej Wsi Wielkiej” oraz „Zaplecze socjalne dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej” położonych przy Alei Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Przekazuję obiekty „Boisko sportowe w Nowej Wsi Wielkiej” oraz „Zaplecze socjalne dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej” położone  przy Alei Pokoju 1a  w Nowej Wsi Wielkiej w administrowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
  § 2. Przekazanie nastąpi dnia 1 stycznia 2021 r. na podstawie protokołu sporządzonego pomiędzy Urzędem Gminy w Nowej Wsi Wielkiej a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
  § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.
 
  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


[1]Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (27 listopada 2020, 10:33:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124