Zarządzenie nr 8/21WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 22 stycznia 2021w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 8/21
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 22 stycznia 2021


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.[1]) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
  § 1. Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka oraz na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
 


Załącznik (33kB) word
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Dz.U. z 2020 r. poz.1378.


[2] Dz.U. z 2021 r. poz.4.
 


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (3 lutego 2021, 11:28:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119