Zarządzenie nr 19/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 28 grudnia 2020w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

Zarządzenie nr 19/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 28 grudnia 2020


w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej


   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; z późn. zm.), zarządzam co następuje:
 
 
 
   § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, powołuję komisję przetargową w składzie:
 
1) Sławomir Silecki          - kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury
                                        Komunalnej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,  przewodniczący,
2) Roberto Krzyżanowski  - inspektor ds. dróg i infrastruktury komunalnej w Urzędzie
                                          Gminy Nowa Wieś Wielka, zastępca przewodniczącego,  
3) Jacek Puszka               - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi
                                         Wielkiej, członek,
4) Anita Wysota                - gł. specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
                                         Nowa Wieś Wielka, sekretarz.            
 
  § 2. Zobowiązuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ustawą - Prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz do przedstawienia materiałów w sprawie postępowania - w terminie do 26 lutego 2021 r.
 
   § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (8 lutego 2021, 09:46:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81