Zarządzenie nr 21/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 30 grudnia 2020w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni ulicy Jarzębinowej i Kalinowej w Brzozie

Zarządzenie nr 21/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni ulicy Jarzębinowej i Kalinowej w Brzozie


   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; z późn. zm.), zarządzam co następuje:
 
 
 
   § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni ulicy Jarzębinowej i Kalinowej w Brzozie, powołuję komisję przetargową w składzie:
 
1)Sławomir Silecki      - kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury
                                   Komunalnej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,  przewodniczący,
2)Roberto Krzyżanowski - inspektor ds. dróg i infrastruktury komunalnej w Urzędzie
                                    Gminy Nowa Wieś Wielka, zastępca przewodniczącego,  
3)Janusz Marczak        - inspektor ds. inwestycji i remontów w Urzędzie Gminy Nowa  
                                    Wieś Wielka, członek,
4)Anita Wysota            - gł. specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
                                    Nowa Wieś Wielka, sekretarz.           
 
  § 2. Zobowiązuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem pracy komisji przetargowej  w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ustawą - Prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz do przedstawienia materiałów w sprawie postępowania - w terminie do 26 lutego 2021 r.
 
   § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (8 lutego 2021, 09:52:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102