Zarządzenie nr 22/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 30 grudnia 2020w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie

Zarządzenie nr 22/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie


   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; z późn. zm.), zarządzam co następuje:
 
 
 
   § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie, powołuję komisję przetargową w składzie:
 
1)Sławomir Silecki     - kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury
                                  Komunalnej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,   przewodniczący,
2)Roberto Krzyżanowski - inspektor ds. dróg i infrastruktury komunalnej w Urzędzie
                                      Gminy Nowa Wieś Wielka, zastępca przewodniczącego,  
3)Janusz Marczak     - inspektor ds. inwestycji i remontów w Urzędzie Gminy Nowa  
                                 Wieś Wielka, członek,
4)     Anita Wysota    - gł. specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
                                  Nowa Wieś Wielka, sekretarz.           
 
  § 2. Zobowiązuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ustawą - Prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, oraz do przedstawienia materiałów w sprawie postępowania - w terminie do 26 lutego 2021 r.
 
   § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (8 lutego 2021, 09:55:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109