Zarządzenie nr 11/21WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 8 lutego 2021w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w drodze przetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 11/21
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 8 lutego 2021


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w drodze przetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka


   Na podstawie  art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.[1]) oraz uchwały  Nr XX/200/20  Rady Gminy Nowa Wieś  Wielka z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej  położonej  w Brzozie, zarządzam, co następuje:
   
  § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia,  stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, wymienionych w wykazie do zarządzenia.
 
   § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ul. Ogrodowej 2, a  ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu  lokalnym oraz opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka www.bip.nowawieswielka.pl.
 
    §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. Załącznik (31kB) word


[1] Dz. U.  z 2021 r. poz. 11 i 234


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 marca 2021, 11:26:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91