Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 lutego 2009 r. o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla mpzp "Nowa Wieś Wielka - Wschód" i "Januszkowo I".OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
   
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Wschód” w granicach określonych Uchwałą Nr VIII/63/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2007 r.,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Januszkowo I” w granicach określonych Uchwałą Nr XX/192/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 czerwca 2008 r.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędnymi dokumentacjami spraw w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka  ul. Ogrodowa 2  86-060 Nowa Wieś Wielka, pok. 4, składać uwagi i wnioski do opracowywanych dokumentów w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/wym. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy.
Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego  w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy (19 lutego 2009)
Opublikował: Piotr Łęgowski (25 lutego 2009, 09:50:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2397