Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Prądocin X


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pn. „Prądocin X”
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowa Wieś Wielka uchwały Nr XXXIX/290/09 z dnia 21 kwietnia 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Prądocin X” w obrębie geodezyjnym  Prądocin oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać do dnia 14 maja 2010 r.:
1.  na piśmie na adres: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa, 86—060 Nowa Wieś Wielka;
2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do mpzp/ prognozy oddziaływania na środowisko/ Prądocin X”  na adres: rgg@nowawieswielka.pl;
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 4.
Z dokumentacją powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 4 Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy (16 kwietnia 2010)
Opublikował: Piotr Łęgowski (22 kwietnia 2010, 07:49:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2686