Ogłoszenie Wójta Gminy o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr 52 w Kolankowie

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518), Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka:

1. Informuję o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie
   podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie
   ewidencyjnym Kolankowo, w gminie Nowa Wieś Wielka, oznaczonej ewidencyjnie jako
   działka ew. nr 52, dla której nie jest urządzona księga wieczysta.
2. Podział nieruchomości opisanej w pkt 1 jest niezbędny w celu regulacji granic pomiędzy
   sąsiadującymi nieruchomościami.
3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt 1,
   aby w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia zgłosiły się w Urzędu Gminy
   Nowa Wieś Wielka  wykazały swoje prawa do nieruchomości.
4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 3 zostanie wszczęte z urzędu
   postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział
   nieruchomości.
5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś
   Wielka, sołectwie położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej gminy Nowa Wieś
   Wielka www.bip.nowawieswielka.pl, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu
   ogólnopolskim.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek Wójt Gminy (21 lipca 2014)
Opublikował: Elżbieta Lisiecka (21 lipca 2014, 11:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1237