Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Olimpin" oraz "Prądocin 4"

Nowa Wieś Wielka, 17 czerwca 2015 r.

RGG-I.6721.1.2015
RGG-I.6721.2.2015OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Olimpin” oraz „Prądocin 4”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j. t.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowa Wieś Wielka uchwał nr XL/357/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. oraz nr XXXVII/347/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpin” oraz „Prądocin 4”.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do powyższych planów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka do protokołu w godzinach urzędowania, pisemnie na adres Urzędu lub drogą elektroniczną na adres: rgg@nowawieswielka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek Wójt Gminy (17 czerwca 2015)
Opublikował: Elżbieta Lisiecka (17 czerwca 2015, 14:28:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 797