Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dobromierz Dolny" w części dotyczącej działki ewidencyjnej numer 90/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Nowa Wieś Wielka, 18 stycznia 2016 r.

RGG-I.6721.3.2012

              
Obwieszczenie  
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dobromierz Dolny”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


      Na  podstawie  art.  17  pkt    9   ustawy  z   dnia   27  marca   2003 r.   o   planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, j.t. ze zm.), w związku z art. 29 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.) oraz uchwały  Nr VIII/52/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dobromierz Dolny”,
w części dotyczącej działki ewidencyjnej numer 90/1,
   wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


w dniach od 28 stycznia 2016 r. do 26 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Ogrodowa 2,  pok. 3, w godz. od 7:15 do 15:15.   

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lutego 2016 r. w Sali Ślubów  Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ul  Ogrodowej 2
o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca  2016 r.  

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek Wójt Gminy (18 stycznia 2016)
Opublikował: Elżbieta Lisiecka (19 stycznia 2016, 15:24:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513