Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2005

Zarządzenie nr 1/05 w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (26kB) word

Zarządzenie nr 2/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulic: Słowiańskiej i Bukowej w Nowej Wsi Wielkiej (36kB) word

Zarządzenie nr 3/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie świetlicy Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (37kB) word

Zarządzenie nr 4/05 w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (25kB) word

Zarządzenie nr 5/05 w sprawie odwołania rzecznika dyscyplinarnego dla pracowników samorządowych mianowanych w Gminie Nowa Wieś Wielka (23kB) word

Zarządzenie nr 6/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ciągu pieszo-rowerowego Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne (26kB) word

Zarządzenie nr 7/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika dla pieszych Brzoza - cmentarz (26kB) word

Zarządzenie nr 8/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie (wymiana bram) (26kB) word

Zarządzenie nr 9/05 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. obsługi organów gminy, promocji i współpracy zagranicznej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (30kB) word

Zarządzenie nr 10/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Słowiańskiej i Bukowej w Nowej Wsi Wielkiej (24kB) word

Zarządzenie nr 11/05 w sprawie ustanowienia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (25kB) word

Zarządzenie nr 12/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie (wymiana bram) (23kB) word

Zarządzenie nr 13/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej Olimpin osiedle (27kB) word

Zarządzenie nr 14/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg transportu rolniczego Kolankowo (26kB) word

Zarządzenie nr 15/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na urządzenie boiska sportowego i skweru w Nowej Wsi Wielkiej (26kB) word

Zarządzenie nr 16/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika dla pieszych Brzoza - cmentarz (23kB) word

Zarządzenie nr 17/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ciągu pieszo-rowerowego Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne (23kB) word

Zarządzenie nr 18/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy nawierzchni ulic w Gminie Nowa Wieś Wielka (26kB) word

Zarządzenie nr 19/05 w sprawie powołania zespołu koordynującego i zespołów do wykonania zadań w ramach Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska” (196kB) word

Zarządzenie nr 20/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/04 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zasad redagowania i prowadzenia w Gminie Nowa Wieś Wielka Biuletynu Informacji Publicznej (24kB) word

Zarządzenie nr 21/05 w sprawie oceny poziomu ryzyka zawodowego oraz określenia sposobów jego redukcji (85kB) word

Zarządzenie nr 22/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulic Sosnowej-Gierczak w Brzozie (26kB) word

Zarządzenie nr 23/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - nr 050705C Prądocin - Jakubowo (24kB) word

Zarządzenie nr 24/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń użytkowanych przez SPZOZ Gminną Przychodnię w Nowej Wsi Wielkiej w budynku gmin (26kB) word

Zarządzenie nr 25/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na urządzenie boiska sportowego i skweru w Nowej Wsi Wielkiej (23kB) word

Zarządzenie nr 26/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wymianę stolarki okiennej na okna PCV wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrz (26kB) word

Zarządzenie nr 27/05 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu organizacyjnego (23kB) word

Zarządzenie nr 28/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (25kB) word

Zarządzenie nr 29/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynków OSP w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie, budynku Przedszkola w Nowej (26kB) word

Zarządzenie nr 30/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy nawierzchni ulic w Gminie Nowa Wieś Wielka (25kB) word

Zarządzenie nr 31/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń użytkowanych przez SPZOZ Gminną Przychodnię w Nowej Wsi Wielkiej w budynku gminnym w Brzozie prz (24kB) word

Zarządzenie nr 32/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu integracji społecznej w miejscowości Brzoza (27kB) word

Zarządzenie nr 33/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej Olimpin-osiedle (23kB) word

Zarządzenie nr 34/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wymianę stolarki okiennej na okna PCV wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach (24kB) word

Zarządzenie nr 35/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy stacji uzdatniania wody w Prądocinie (26kB) word

Zarządzenie nr 36/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (26kB) word

Zarządzenie nr 37/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (23kB) word

Zarządzenie nr 38/05 w sprawie zatwierdzenia wzoru karty informacyjnej usług publicznych (38kB) word

Zarządzenie nr 39/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynków OSP w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie, budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkie (24kB) word

Zarządzenie nr 40/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic Sosnowej-Gierczak w Brzozie (23kB) word

Zarządzenie nr 41/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę placu integracji społecznej w miejscowości Brzoza (23kB) word

Zarządzenie nr 42/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na urządzenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej (23kB) word

Zarządzenie nr 43/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy stacji uzdatniania wody w Prądocinie (23kB) word

Zarządzenie nr 44/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka (26kB) word

Zarządzenie nr 45/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej (wymiana okien) (26kB) word

Zarządzenie nr 46/05 w sprawie powołania Komisji do przewiezienia mebli i rzeczy osobistych Pana Piotra Andruszkiewicza (26kB) word

Zarządzenie nr 47/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka (34kB) plik

Zarządzenie nr 48/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej (wymiana okien) (23kB) plik

Zarządzenie nr 49/05 w sprawie wprowadzenia do stosowania kart informacyjnych usług publicznych (24kB) plik

Zarządzenie nr 50/05 w sprawie wdrożenia procedury rekrutacji pracowników do Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (135kB) word

Zarządzenie nr 51/05 w spr. powołania komisji przetargowej do przygotow. i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 25 tys. litrów oleju opałow. lekkiego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysło (36kB) plik

Zarządzenie nr 52/05 w sprawie wdrożenia systemu ocen pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (211kB) word

Zarządzenie nr 53/05 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy katalogu firm oraz wprowadzenia procedury prowadzenia, aktualizacji i udostępniania katalogu firm (98kB) plik

Zarządzenie nr 54/05 w sprawie wdrożenia procedury aktualizacji tablic informacji lokalnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka (65kB) word

Zarządzenie nr 55/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Prz (25kB) word

Zarządzenie nr 56/05 w sprawie procedur systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka obejmującego szkolenia i samokształcenie (106kB) word

Zarządzenie nr 57/05 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 25.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie prz (24kB) word

Zarządzenie nr 58/05 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b (23kB) word

Zarządzenie nr 59/05 w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (53kB) word

Zarządzenie nr 60/05 w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka zarządzonych na dzień 31 lipca 2005 r. (27kB) word

Zarządzenie nr 61/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urz (26kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (18 stycznia 2005)
Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (18 stycznia 2005, 14:29:15)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (4 stycznia 2006, 22:36:57)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3526