Umowy o fundusze unijne na budowę przedszkola i nowej oczyszczalni ścieków

Gmina Nowa Wieś Wielka otrzymała dofinansowanie na dwa równoległe projekty. Projekt pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Brzoza, gm. Nowa Wieś Wielka w ramach Działania 4.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz projekt pn. Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek 59/6, 59/8, 59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza, Gmina w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym przedsięwzięcia pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Brzoza, gm. Nowa Wieś Wielka  jest zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków, utrzymanie jakości ścieków oczyszczonych na poziomie wymogów określonych w przepisach prawa polskiego i w odpowiednich dyrektywach UE oraz umożliwienie uporządkowania gospodarki ściekowej. Realizacja celu głównego pozwoli na zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków. Projekt zaspokoi w sposób kompleksowy bazowe potrzeby społeczne w obszarze dostępu do infrastruktury technicznej – odprowadzanie (poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, kolektorów tłocznych – w przyszłości) i oczyszczanie ścieków komunalnych (rozbudowa oczyszczalni).
 
Projekt dotyczący budowy przedszkola w Brzozie zakłada powstanie nowej placówki wychowania przedszkolnego. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zidentyfikowane na etapie planowania, problemy związane z ograniczoną dostępnością do usług publicznej edukacji przedszkolnej w naszej Gminie.  W wyniku realizacji projektu wzrośnie liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Ponadto, projekt przyczyni się do:
- zwiększenia dostępności do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego z obszaru Gminy,
- zwiększenia dostępności do wychowania edukacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
- wyrównania szans dzieci z obszarów wiejskich w dostępności do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (4 lipca 2017)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (8 lutego 2019, 10:06:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418