Statut Gminy Nowa Wieś Wielka - NIEOBOWIĄZUJĄCY


Statut Gminy Nowa Wieś Wielka


Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

1. Gmina Nowa Wieś Wielka, zwana dalej „Gminą”, jest z mocy prawa wspólnotą samorządową mieszkańców zamieszkujących terytorium  o łącznej powierzchni 14 847 ha objętego granicami ustalonymi w ramach podziału terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą organów Gminy jest Nowa Wieś Wielka.
3. Gmina ma osobowość prawną i wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy
Nowa Wieś Wielka,
2) Radzie, należy przez to rozumieć Radę Gminy Nowa Wieś Wielka,
3) radnym, należy przez to rozumieć radnego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka,
4) Komisji Rewizyjnej, należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy
Nowa Wieś Wielka,
5) przewodniczącym Rady, należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka,
6) wiceprzewodniczącym Rady, należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka,
7) komisji, należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka,
8) wójcie, należy przez to rozumieć wójta Gminy Nowa Wieś Wielka,
9) zastępcy wójta, należy przez to rozumieć zastępcę wójta Gminy Nowa Wieś Wielka,
10) urzędzie Gminy, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka,
11) sekretarzu, należy przez to rozumieć sekretarza Gminy Nowa Wieś Wielka,
12) skarbniku, należy przez to rozumieć skarbnika Gminy Nowa Wieś Wielka,
13) sołtysie, należy przez to rozumieć przewodniczącego jednostki pomocniczej Gminy Nowa Wieś Wielka,
14) sołectwie, należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Gminy Nowa Wieś Wielka,
15) gminnej jednostce organizacyjnej, należy przez to rozumieć jednostkę
organizacyjną Gminy Nowa Wieś Wielka, utworzoną w celu wykonywania zadań Gminy.

Rozdział II
Zakres działań i zadania Gminy

§ 3

Celem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa jej mieszkańców w życiu wspólnoty.

§ 4

1. Gmina w celu zaspakajania potrzeb jej mieszkańców realizuje określone w ustawach zadania własne, zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz zadania powierzone przez inne organy i jednostki, w drodze porozumienia.
2. Zadania zlecone i powierzone są wykonywane w zakresie i rozmiarze określonym w ustawach i zawartych porozumieniach,  w oparciu o otrzymane na te cele środki finansowe.

§ 5

1. W celu wykonania zadań Gmina może tworzyć gminne jednostki organizacyjne oraz
zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
2. Tworzenie jednostek, o których mowa w ust. 1 następuje w drodze uchwały Rady.
3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi wójt.
4. Gmina może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej tylko w wypadkach określonych w ustawie.
5. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości Gminy może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego,
w tym poprzez zawarcie porozumienia komunalnego lub przystąpienia do związku gmin po uzyskaniu zgody Rady.
6. Gmina może tworzyć związki międzygminne, stowarzyszenia gmin bądź przystępować do takich związków, w tym również z powiatami i województwami.

Rozdział III
Udział mieszkańców w życiu wspólnoty samorządowej

§ 6

1. Wszyscy uczestnicy wspólnoty samorządowej powinni przejawiać troskę o dobro Gminy i jej mieszkańców. Pełnienie funkcji publicznych zobowiązuje w sposób szczególny do tej troski.
2. Mieszkańcy Gminy uczestniczą w życiu publicznym  wspólnoty oraz stanowią o jej sprawach w sposób bezpośredni w głosowaniu powszechnym  poprzez wybory wójta Gminy, radnych do Rady oraz poprzez referendum, lub za pośrednictwem organów Gminy.

Rozdział IV
Organy Gminy

§ 7

1. Organami Gminy są Rada Gminy i Wójt Gminy.
2. Działalność organów gminy jest jawna, a ograniczenie ich jawności może wynikać wyłącznie z ustaw.
3. Organy Gminy wykonują zadania Gminy przy pomocy Urzędu Gminy oraz gminnych
jednostek organizacyjnych.
4. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do
uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych w tym protokołów z posiedzeń organów Gminy i komisji Rady Gminy.
5. Obywatelom udostępnia się w szczególności następujące rodzaje dokumentów:
1) protokoły z sesji,
2) protokoły z posiedzeń Komisji Rady,
3) rejestr uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
4) rejestr wniosków i interpelacji radnych.
6. Z dokumentów wymienionych w ust. 5 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi oraz je kopiować i fotografować, wyłącznie w siedzibie Urzędu Gminy.
7. Wyłączeniu podlegają dokumenty, których udostępnianie spowodowałoby naruszenie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
8. O odmowie udzielenia informacji zainteresowany musi zostać poinformowany w formie pisemnej ze wskazaniem konkretnego przepisu ustawy, który udzielenia informacji zakazuje.

Rada Gminy

§ 8

1. Radę Gminy wybierają mieszkańcy Gminy na zasadach określonych w obowiązującej
ordynacji wyborczej do rad gmin.
2. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy z wyjątkiem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum gminnego.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
4. Rada składa się z 15 radnych wybieranych przez mieszkańców Gminy w głosowaniu
powszechnym na okres kadencji.
5. Radnym oraz członkom komisji Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Zasady i wysokość tych należności określa Rada w drodze uchwały.

§ 9

1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
2. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
3. Przewodniczący rady gminy:
1) zwołuje sesje rady gminy,
2) ustala porządek obrad,
3) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń rady gminy, w tym czuwa nad przygotowaniem materiałów na obrady, zaprasza gości do udziału w sesji,
4) przewodniczy obradom i sprawuje policję sesyjną, w tym:
- otwiera i zamyka sesję,
- sprawdza istnienie quorum na początku sesji i w trakcie jej trwania, w przypadku budzących wątpliwości oraz na wniosek radnych,
- udziela i odbiera głos,
- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
5) podpisuje uchwały,
6) opracowuje projekt planu pracy rady,
7) reprezentuje radę na zewnątrz,
8) składa w imieniu rady oświadczenia prasie w sprawach, które były przedmiotem
obrad rady,
9) przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców oraz nadaje im bieg.
4. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.
5. Do obowiązków wiceprzewodniczącego należy:
1) rejestrowanie zgłoszonych wniosków,
2) obliczanie wyników głosowania jawnego,
3) sprawdzanie quorum i wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
6. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek
co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, w trybie określonym w ust. 1.
7. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
8. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 7, w ciągu jednego miesiąca od złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Gminy  z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
9. W razie vakatu na stanowisku przewodniczącego Rady do obowiązków wiceprzewodniczącego należą obowiązki wynikające z ustawy.

§ 10

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego.
2. Na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady lub wójta, przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.
3. Pierwszą  sesję nowo wybranej rady  zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad gmin na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.
4. Na pierwszej sesji nowo wybranej rady, poprzedni wójt składa sprawozdanie o stanie finansowym gminy.
5. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§ 11

1. Rada działa zgodnie z uchwalonym rocznym planem pracy.
2. Plan pracy przygotowuje przewodniczący Rady i przedstawia go po konsultacji z wójtem oraz komisjami stałymi  Radzie na ostatniej sesji w roku  kalendarzowym.
3. W razie potrzeby, Rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy lub
rozpatrywać inne zagadnienia z zakresu swojego działania.

§ 12

1. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad, a o sesji której przedmiotem jest uchwalenie budżetu Gminy oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu – co najmniej na 14 dni. Termin zawiadomienia liczy się od dnia doręczenia zawiadomienia pod adresem zamieszkania radnego. Do  siedmiodniowego terminu nie wlicza się dnia wysłania zawiadomienia i dnia, w którym ma się odbyć sesja.
2. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o:
1) miejscu, dniu i godzinie rozpoczęcia sesji,
2) porządku obrad,
3) projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
3. Przewodniczący Rady Gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadomienia, na takich samych zasadach jak radnych, sołtysa o sesji Rady Gminy.
4. Sołtys  może  zgłaszać  interpelacje  i  zapytania  na  zasadach  określonych w §§ 18 i 19 oraz składać wnioski i oświadczenia.
4. Materiały na sesję wraz z zawiadomieniem o sesji doręcza się radnym i sołtysom, a w szczególności  porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
6. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony tylko na początku obrad.

§ 13

1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada, w formie uchwał, wyraża opinię i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

§ 14

1. Rada może również odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu
terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek
samorządu terytorialnego.

§ 15

1. Przed każdą sesją przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii wójta, ustala listę gości zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą, z głosem doradczym, sekretarz i  skarbnik. W sesji uczestniczy również radca prawny zatrudniony w Urzędzie.
3. Do udziału w sesjach Rady wójt Gminy wyznacza właściwych kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych  oraz komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.
4. Przygotowanie materiałów na sesję Rady, jak również obsługę organizacyjno-techniczną  Rady zapewnia wójt, tworząc w Urzędzie Gminy stanowisko pracy do tych spraw.

§ 16

1. Porządek obrad Rady powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego Rady lub radnego, Rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. Maksymalna przerwa miedzy posiedzeniami nie może przekraczać 7 dni.
2. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 3, Rada może postanowić w szczególności ze
względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie podejmowanie uchwał.
3. W protokole z obrad Rady odnotowuje się przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem.

§ 17

1. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem
na liście obecności.
3. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.
4. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu Rady, przewodniczący przerywa obrady.
5. Otwarcie sesji Rady następuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram obrady sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka”, a zamknięcie sesji – po wypowiedzeniu formuły : „Zamykam obrady sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka”.
6. Po otwarciu sesji przewodniczący Rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,
2) przedstawia porządek obrad (z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić radny, komisja poprzez swojego przewodniczącego, klub radnych albo wójt),
3) poddaje pod głosowanie wnioski o zmianę, o których mowa w pkt. 2.
7. Rada może uchwalić w trakcie obrad zmianę w  porządku obrad bezwzględną 
większością ustawowego składu Rady.
8. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady oraz z działalności wójta w okresie między sesjami Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,
4) interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych,
5) wolne wnioski.
8. Na wniosek Wójta, przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej na 7 dni, przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

§ 18

1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje się odpowiednio do wójta albo Rady, za pośrednictwem przewodniczącego   Rady.
2. Interpelacje składa się w sprawach istotnych  dla społeczności lokalnej Gminy.
3. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami.
4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
5. Odpowiedzi pisemnej udziela się na wyraźne żądanie radnego składającego interpelację.

§ 19

1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów Gminy, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje się przepisy § 18 ust. 3, 4 i  5.

§ 20

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, otwierając i zmykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.
4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję  Rady.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom spośród publiczności wyłącznie
w punkcie wolne wnioski.
6. Publiczność zajmuje podczas obrad sesji wyznaczone dla niej miejsce.

§ 21

1. Przewodniczący Rady udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:
1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpień mówców,
4) zakończenia wystąpień,
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6) zarządzenia przerwy,
7) odesłania projektu uchwały do komisji,
8) przeliczenia głosów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.

§ 22

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem  obrad, a zwłaszcza w dniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących w sesji.
2. Jeśli treść lub sposób  wystąpienia albo zachowanie radnego zakłócą porządek obrad  lub powagę sesji, przewodniczący Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji Rady.
4. Przewodniczący Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad Rady osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 23

1. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub wójtowi, zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Przed  zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie  lub porządku głosowania.

§ 24

1. Projekt uchwały,   może przedstawić:
1) grupa co najmniej 3 radnych,
2) klub radnych,
3) komisja,
4) wójt.
2. Projekt uchwały powinien być przedstawiony właściwej merytorycznie komisji celem zajęcia stanowiska.
3. Przewodniczący  Rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i wójtowi, które to organa przedstawiają swoje   stanowisko  Radzie.

§ 25

1. Projekt uchwały powinien zawierać:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) treść uchwały,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,                           5) określenie terminu wejścia w życie uchwały i sposobu podania do publicznej wiadomości,
2. Projekty uchwał są opiniowane pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy.
3. Do projektu uchwały winno być dołączone uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały,  a w przypadku  projektów uchwał powodujących skutki finansowe źródła ich pokrycia.

§ 26

1. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego na sesji, uchwały na niej podjęte podpisuje wiceprzewodniczący Rady.

§ 27

1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.
2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady. Rejestr uchwał prowadzi wójt.
3. Zasady i tryb ogłaszania przepisów prawa miejscowego określają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr 62, poz.718; z późn. zm.).
4. Uchwały podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz są dostępne w sieci informatycznej Internet na stronach www Urzędu Gminy oraz w powszechnie dostępnych zbiorach danych.
5. Wójt zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała Rady w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu niezwłocznie.
6. Przepisy porządkowe przekazywane są do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście Bydgoskiemu, następnego dnia po ich ustanowieniu, a także sołectwom na terenie Gminy.
7. Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 4:
1) uchwałę budżetową,
2) uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta,
3) inne uchwały objęte zakresem działania Izby.

§ 28

1. Gminne przepisy porządkowe ogłasza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w sołectwach.
2. Przepisy porządkowe przekazywane są sołectwom na terenie Gminy.
3. Gminne przepisy porządkowe podlegają także ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
4. Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych wraz ze skorowidzami, które są dostępne do powszechnego, nieodpłatnego wglądu, w godzinach pracy urzędu, w jego siedzibie.

§ 29

Urząd Gminy gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Gminę.

§ 30

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy, wiceprzewodniczący Rady.
3. Przewodniczący rady może powierzyć obliczanie głosów sekretarzowi obrad.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący Rady.
5. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.
6. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady.
7. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Radę spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
8. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
9. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
10. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokółu sesji.
11. Przewodniczący może zarządzić powtórne głosowanie, w przypadku równej liczby głosów, wyłącznie wtedy jeśli radny zgłosi, że nie zrozumiał sentencji wnioskodawcy. Powtórzenie głosowania w takim przypadku przeprowadza się tylko raz.

§ 31

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą ilość głosów „za”, przy czym ilość głosów „za” musi być większa niż głosów „przeciw”. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się, nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów – to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W przypadku parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50 % ważnie oddanych głosów plus jeden ważnie oddany głos. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
3. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością ustawowego składu Rady. Nieudzielenie Wójtowi absolutorium jest równoznaczne z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium Rada Gminy zapoznaje się z wnioskiem i opinią komisji rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. W przypadku gdy do projektu uchwały są zgłoszone poprawki, to w pierwszej kolejności radni głosują nad przyjęciem poprawek, następnie projekt uchwały z autopoprawkami jest głosowany całościowo.

§ 32

1. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu sesji przewodniczący Rady może zarządzić wybór sekretarza obrad, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Sekretarz obrad nadzoruje prowadzenie protokołu obrad, sprawdza zgodność jego treści z przebiegiem obrad oraz wykonuje inne czynności, zlecone przez przewodniczącego Rady.

§  33

1. Z przebiegu sesji Rady sporządza się protokół.
2. Protokół z sesji Rady powinien w szczególności  zawierać:
1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska: osoby przewodniczącej obradom sesji Rady, sekretarza obrad  oraz osoby sporządzającej protokół,
2) stwierdzenie prawomocności obrad,
3) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porządek obrad,
5) zwięzły przebieg obrad, a w szczególności: streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
6) przebieg głosowania i jego  wyniki,
7) podpis osoby przewodniczącej obradom sesji Rady, sekretarza obrad  i osoby sporządzającej protokół.
3. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez Radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia, teksty pisemnych wystąpień i inne dokumenty zgłoszone na ręce przewodniczącego Rady.
4. Protokół z sesji Rady wykłada się do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy na 7 dni przed terminem kolejnej sesji.
5. Protokół z poprzedniej sesji Rady jest przyjmowany na następnej sesji . Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone na piśmie przez radnych na ręce  przewodniczącego Rady nie później niż do rozpoczęcia sesji Rady, na której następuje przyjęcie protokołu.
6. Protokoły numeruje się cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
7. Odpis protokołu powinien być przedstawiony wójtowi w ciągu 7 dni od dnia sesji. Wójt prowadzi rejestr i zbiór protokołów.
8. Każdy ma prawo wglądu do protokołów oraz robienia z nich notatek i odpisów.


§ 34

1. Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje  z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez Radę.

§ 35

1. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.
2. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie do 5 osób, w tym zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Radę.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
5. Za zgodą Rady, Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.
6. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań  tego podmiotu,
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 36

1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Komisji.
2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji.
3. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja Rewizyjna, za zgodą Rady, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.

§ 37

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych  jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, biorąc pod uwagę kryteria zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  udziela członkom zespołu kontrolnego  pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust.2.
5. Komisja Rewizyjna może występować do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

§ 38

1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek Komisji Rewizyjnej może być również wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.
4. Wyłączonemu członkowi Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o wyłączeniu.

§ 39

1. Kierownicy kontrolowanych gminnych  jednostek organizacyjnych  oraz jednostek pomocniczych Gminy są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 40

1. Zespół kontrolny w terminie 7 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Rady i Wójta, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.                                4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.
5. Komisja Rewizyjna składa Radzie sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę, wyników kontroli wykonania budżetu Gminy oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
5) ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium,
6) imienną listę osób uczestniczących w posiedzeniu komisji.
7. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na 6 miesięcy.

§ 41

Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów dotyczących ustawy o  ochronie informacji niejawnych.

§ 42

1. Rada Gminy ze swojego grona powołuje w drodze uchwały stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz ich skład osobowy.
2. Radny może być członkiem  dwóch komisji stałych Rady. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być członkami jednej komisji problemowej Rady.
3. Komisje podlegają Radzie w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.
4. Pracą komisji kieruje przewodniczący wybierany przez Radę  spośród radnych oraz odwoływany  przez Radę. Komisja wybiera spośród swoich członków sekretarza komisji.
5. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej. Powołuje się następujące komisje stałe:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Budżetu, Planowania  i Finansów,
3) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,
4) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego,
5) Komisja Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
6) Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.
6. Do właściwości działania stałych komisji należą sprawy z zakresu:
1) Komisja Rewizyjna – dostarczania Radzie informacji niezbędnych do oceny Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz pomoc w ich usuwaniu,
2) Komisja Budżetu, Planowania i Finansów – opiniowanie całości spraw związanych  z przygotowywaniem projektu budżetu Gminy oraz planowaniem i dysponowaniem środkami publicznymi, współdziałanie z Wójtem w zakresie rozwiązywania bieżących problemów budżetowych,
3) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – opiniowanie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem  przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych placówek wychowawczo-edukacyjnych  oraz polityki rozwoju kultury i sportu                       4) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – opiniowanie spraw z zakresu ochrony i promocji zdrowia, opieki społecznej ,zwalczania patologii społecznych oraz utrzymania należytego ładu, stanu  bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie,
5) Komisja Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opiniowanie spraw związanych z realizowaniem założeń polityki rozwoju przestrzennego gminy, ochrony środowiska i rolnictwa,
6) Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego – opiniowanie spraw z zakresu infrastruktury gminy, w tym  funkcjonowania układu wodociągowo-kanalizacyjnego, oświetlenia, gazyfikacji  i telefonizacji gminy, realizowania zadań z dziedziny drogownictwa oraz spraw związanych z rozwojem przedsięwzięć  gospodarczych.
7. W przypadku rozbieżności wokół zakresu spraw należących do właściwości działania poszczególnych komisji, ostatecznego rozstrzygnięcia w powyższym przedmiocie dokonują przewodniczący tych komisji w porozumieniu z przewodniczącym Rady.

§ 43

1. Do zadań komisji stałych należy rozpatrywanie i opiniowanie właściwych im merytorycznie spraw, a w szczególności:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę
4) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Gminy, dotyczących działalności Rady i wójta składanych na ręce przewodniczącego  Rady.
2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.
3. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.
4. Komisja jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie – na żądanie Rady.

§ 44

1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć radni nie będący członkami komisji. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. Na zaproszenie Przewodniczącego komisji, w sprawach dotyczących kompetencji Wójta, uczestniczy Wójt  lub wyznaczona przez niego osoba.
3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby,
których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 45

1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
1) ustala terminy i porządek posiedzeń,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów, przez pracownika urzędu gminy ds. obsługi organów gminy,
3) zwołuje posiedzenia komisji i zawiadamia członków komisji o posiedzeniu co najmniej na 4 dni przed terminem, za pośrednictwem pracownika urzędu gminy ds. obsługi organów gminy,
4) kieruje obradami komisji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub przewodniczącego Rady.

§ 46

1. Głosowanie w komisjach odbywa się w sposób analogiczny jak w radzie gminy.
2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach
dotyczących projektów uchwał Rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.

§ 47

1. Skład osobowy, zakres działania i kompetencje komisji doraźnej określa Rada w uchwale o powołaniu komisji.
2. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej.

§ 48

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub może utworzyć co najmniej pięciu radnych.
3. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.

§ 49

1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić na piśmie przewodniczącemu Rady w ciągu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego.
2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:
1) imię i nazwisko przewodniczącego klubu,
2) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) nazwę klubu – jeśli ją posiada.
3. Przewodniczący rady prowadzi rejestr klubów.
4. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu Gminy.
5. Kluby radnych działają w okresie kadencji Rady, zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy.
6. Przewodniczący klubu radnych obowiązany jest przedłożyć przewodniczącemu Rady regulamin klubu w terminie 14 dni od jego uchwalenia.
7. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach bieżących będących przedmiotem obrad Rady.

Wójt Gminy
§ 50

1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
1a. Wójt wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady gminy lub wyboru go przez Radę gminy i upływa z dniem kadencji rady gminy.
3. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.
4. Funkcji Wójta lub jego zastępcy nie można łączyć z:
1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
2) członkostwem w organach jednostki samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rządowej,
4) mandatem posła lub senatora.
5. Wójt i jego zastępca nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważać zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.

§ 51

Odwołanie Wójta następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawowych.

§ 52

1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
2) określenie sposobu wykonania uchwał Rady,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) przygotowanie projektu budżetu oraz wykonanie budżetu Gminy,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) wykonywanie zadań zleconych ustawowo oraz powierzonych przez inne organa i jednostki w drodze porozumień, 
7) wnioskowanie o zwołanie sesji rady,
8) przedkładanie Radzie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy,
9) wydawanie przepisów porządkowych w drodze zarządzeń zgodnie z ustawą, w sprawach nie cierpiących zwłoki,
10) współdziałanie z instytucjami i podmiotami prowadzącymi działalność na terenie Gminy,
11) składanie Radzie na każdej sesji ustnego sprawozdania ze sposobu wykonania uchwał oraz ze swojej działalności między sesjami,
12) udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania powierzonym im mieniem.
3. Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań  mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji  zmian w budżecie Gminy,
5) dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
4. W realizacji zadań Wójt podlega wyłącznie Radzie.
5. Wójt  wykonuje zadania Gminy przy pomocy Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

§ 53

1. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz.
2.  Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy  
wójta lub sekretarzowi gminy.
3. Wójt jako kierownik Urzędu Gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Wójt może upoważnić na piśmie zastępcę wójta lub innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

§ 54

Określenie przez Wójta sposobu wykonania uchwały Rady obejmuje w szczególności
ustalenie terminu, środków niezbędnych do wykonania oraz wskazania osób odpowiedzialnych za wykonanie.

§ 55

1. Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt Gminy albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą.
2. Czynność prawna powodująca powstanie zobowiązania pieniężnego wymaga kontrasygnaty skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

Rozdział V
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 56

1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.
2. Sołectwa tworzy, znosi, łączy, dzieli oraz zmienia ich granice, Rada Gminy w drodze uchwały.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, Rada podejmuję uchwałę z własnej inicjatywy lub z inicjatywy mieszkańców sołectwa, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji w formie zebrania wiejskiego.
4. Termin zgłaszania wniosków i opinii do projektu uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 2, upływa po  14 dniach od jego ogłoszenia i poddania go do konsultacji na zebraniu wiejskim.

§ 57

1. Przy tworzeniu, znoszeniu, łączeniu, dzieleniu i zmianie granic sołectw, uwzględnia się naturalne uwarunkowania przestrzenne oraz więzi społeczne i gospodarcze między mieszkańcami.
2. W skład Gminy wchodzą sołectwa:
1) Brzoza obejmujące: wieś Brzoza, wieś Chmielniki, wieś Piecki, wieś Emilianowo,
2) Dąbrowa Wielka: wieś Dąbrowa Wielka,
3) Dobromierz: wieś Dobromierz,
4) Dziemionna: wieś Dziemionna,
5) Jakubowo: wieś Jakubowo,
6) Januszkowo: wieś Januszkowo,
7) Kobylarnia:  wieś Kobylarnia,
8) Kolankowo: wieś Kolankowo,
9) Leszyce: wieś Leszyce
10) Nowa Wieś Wielka: wieś Nowa Wieś Wielka,
11) Nowa Wioska:  wieś Nowa Wioska,
12) Olimpin: wieś Olimpin,
13) Prądocin: wieś Prądocin,
14) Smolno Nowe: wieś Smolno Nowe,
15) Tarkowo Dolne: wieś Tarkowo Dolne.

§ 58

1. Sołectwo prowadzi działalność na podstawie statutu nadanego mu przez Radę, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Statut sołectwa powinien określać w szczególności:
1) nazwę i obszar sołectwa,
2) zasady i tryb wyborów  organów sołectwa,
3) organizację i zadania sołectwa,
4) zakres zadań przekazywanych przez Gminę sołectwu oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy nad działalnością organów sołectwa.

§ 59

1. Sołtys może uczestniczyć w sesji Rady, bez prawa głosowania.
2. Sołtysowi przysługuje dieta z tytułu uczestnictwa w sesji Rady. Wysokość diety określa Rada w drodze uchwały.

§ 60

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Rada Gminy może corocznie wyodrębnić ze środków  budżetowych kwotę na zabezpieczenie prowadzenia działalności statutowej sołectwa.
3. Bieżące sprawy związane z korzystaniem z mienia prowadzi sołtys.

Rozdział VI
Gminne jednostki organizacyjne

§ 61

1. Gminną jednostkę organizacyjną tworzy się w celu wykonywania zadań Gminy.
2. Gminną jednostkę organizacyjną tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek Rada.
3. Organizację, zadania i zasady funkcjonowania gminnej jednostki organizacyjnej określa statut jednostki, uchwalony przez Radę.

§ 62

1. Kierownika gminnej jednostki organizacyjnej zatrudnia i zwalnia Wójt.
2. Szczegółowe warunki i zasady zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych określają odrębne przepisy.
3. Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielanego przez Wójta.

§  63

1. Do jednostek , o których mowa w § 61 ust. 1 należą:
1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej wsi Wielkiej,
3) Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej,
4) Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej,
5) Przedszkole „Jarzębinka” w Brzozie,
6) Przedszkole "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej,
7) Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,
8) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej,
9) Gimnazjum w Brzozie,
10) Gimnazjum  im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej,
11) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej,
12) Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi i aktualizuje Wójt.

Rozdział VII
Gospodarka finansowa Gminy

§ 64

1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.
2. Budżet Gminy jest planem finansowym obejmującym:
1) dochody i wydatki,
2) przychody i wydatki:
- zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych,
- funduszy celowych
3. Budżet Gminy jest uchwalany przez Radę na rok kalendarzowy zwany dalej „rokiem budżetowym”.

§ 65

1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu Gminy, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji Wójta.
2. Wójt przygotowuje i przedstawia Radzie, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, uwzględniając zasady prawa budżetowego oraz ustalenia Rady. W tym samym terminie Wójt przesyła projekt budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.
3. Bez zgody Wójta, Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu Gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego wskazania źródeł tych dochodów.

§ 66

Rada określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:
1) obowiązki gminnych jednostek organizacyjnych w toku prac nad projektem budżetu Gminy,
2) wymaganą przez Radę szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
3) wymagane materiały informacyjne, które Wójt powinien przedstawić Radzie wraz z projektem uchwały budżetowej,
4) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu Gminy.

§ 67

1. Uchwała budżetowa Gminy powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.
2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, nie później jednak niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie.
3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet Gminy najpóźniej do 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2.
4. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.
5. Uchwałę budżetową Gminy lub uchwałę, o której mowa w § 32 ust. 4, wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni  od dnia jej podjęcia.

§ 68

1. Za prawidłowe wykonanie budżetu Gminy odpowiada Wójt.
2. Funkcję głównego księgowego budżetu Gminy wykonuje skarbnik.
3. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji Gminy jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez:
1) jawność debaty budżetowej,
2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu Gminy,
3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§ 69

Zmian statutu dokonuje Rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 czerwca 2003)
Opublikował: Justyna Zboralska (24 czerwca 2003, 08:37:11)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (29 października 2013, 12:56:17)
Zmieniono: uaktualnienie tytułu informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15551