Procedury i informacje

Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Proces naboru na wolne stanowisko urzędnicze określają przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593, z późn. zm).
W przypadku wakatu na stanowisku urzędniczym Wójt Gminy może rozpocząć procedurę naboru w formie ogłoszenia konkursu. Zasady przeprowadzania całej procedury naboru określa Zarządzenie Nr 5/07 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 stycznia 2007 r., a zasady w nim zawarte mają służyć otwartości i konkurencyjności w procesie naboru na stanowiska w Urzędzie Gminy.

Procedura naboru - plik do pobrania (88kB) word

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie - plik do pobrania (30kB) word

Staże zawodowe w Urzędzie Gminy
Podstawę prawną dla tej formy aktywizacji zawodowej osób młodych stanowią przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), a szczegółowe zasady organizacji stażu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz.U. z 2004, Nr 185, poz. 1912) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz.U. z 2005, Nr 236, poz. 2003)

Do odbycia stażu mogą być skierowane osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania), które:
1. nie ukończyły 25 roku życia,
2. nie ukończyły 27 roku życia, pod warunkiem, że od momentu zakończenia nauki określonego na dyplomie/świadectwie nie minęło 12 miesięcy.

W czasie odbywania stażu, osoba skierowana:
1. pozostaje w rejestrze PUP (odbywa staż u pracodawcy bez nawiązywania stosunku pracy),
2. otrzymuje stypendium stażowe (obecnie: 753,70 zł brutto/miesiąc),
3. ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni stażu,
4. ma prawo do refundacji kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu, jeżeli mieszka na stałe w innej miejscowości, niż miejscowość odbywania stażu (refundacja dokonywana jest przez PUP na wniosek zainteresowanego).

Możliwość organizacji stażu zawodowego w Urzędzie Gminy determinuje:
1. oferta organizacji miejsc stażu ze strony Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiona gminie (z reguły 4-5 staży w ciągu roku),
2. min. średnie wykształcenie kandydata (z maturą),
3. możliwości Urzędu w zakresie zapewnienia właściwych warunków odbywania stażu oraz zadań do zrealizowania w czasie stażu (maksymalnie 3 stażystów jednocześnie),
4. staż łącznie nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy (z reguły trwa 6 miesięcy).

Jednocześnie informujemy, że możliwość organizacji stażu i innych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne) posiadają również inne instytucje i jednostki publiczne, a także firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

metryczka


Wytworzył: Piotr Łęgowski (15 września 2006)
Opublikował: Piotr Łęgowski (15 września 2006, 22:35:54)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Ćwierdzińska (2 grudnia 2010, 12:31:04)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5701